Onze school Informatie Links Fotoboek Contact
 

 

›› ONZE SCHOOL
     Welkomstwoord
     Onze troeven
     Opvoedingsproject
     Team
     CLB
›› PARTICIPATIE
     Ouderraad
     Sportraad/vriendenkring
     Schoolraad
›› SCHOLENGEMEENSCHAP
     Scholengemeenschap

 

 

Het interstedelijk CLB

Door jouw zoon/dochter in deze school in te schrijven, kies je sowieso ook voor het CLB waarmee de school een beleidscontract heeft afgesloten.
Dit is voor onze school het Interstedelijk CLB Gent - Jubileumlaan 215 te 9000 Gent.

Voor de samenwerking met onze school heeft dit Interstedelijk CLB een permanente vestigingsplaats in Brugge.

Dit zijn de coördinaten :
Interstedelijk CLB Gent - afdeling Brugge
Langerei 26
8000 Brugge
tel. : 050 33 21 72
fax : 050 34 45 80
e-mail : clb.brugge@gent.be
website : www.iclb.be

De CLB-medewerkers die op deze vestigingplaats bereikbaar zijn en met onze school samenwerken zijn :
Marijke Goekint, arts
Franky Cosman, psycho-pedagogisch consulent
Nico Martens, maatschappelijk werker
Ruth Verbeke, paramedisch werker

Een CLB kan leerlingen op vier domeinen begeleiden:

 • het leren en studeren;
 • de schoolloopbaan;
 • de preventieve gezondheidszorg;
 • de sociaal-emotionele ontwikkeling

De begeleiding waarvoor het CLB in onze school instaat, vertoont een aantal typische kenmerken:

 • de leerling staat centraal;
 • de begeleiding is multidisciplinair want verschillende vakmensen werken aan een oplossing in teamverband, elk vanuit hun eigen discipline;
 • de geheimhouding van gegevens wordt gegarandeerd: dit waarborgt een onafhankelijke werking van het CLB-personeel tegenover scholen en andere instellingen;
 • de werking van het CLB is vraaggestuurd: een CLB gaat in op vragen van ouders en leerlingen; daarnaast kan een CLB ook voorstellen tot begeleiding aan scholen doen;
 • de dienstverlening is gratis.

Begeleiding gebeurt in een sfeer van vertrouwen en dialoog. Het initiatief gaat in principe altijd uit van de vraagsteller.
Een begeleiding kan dus pas opgestart worden nadat een leerling of een ouder daartoe het initiatief neemt. Vraagt een school het CLB om een leerling te begeleiden, dan zal het centrum altijd eerst de uitdrukkelijke toestemming vragen aan de ouders (voor een leerling jonger dan 12 jaar) of aan de leerling zélf (vanaf 12 jaar).
In principe kan begeleiding door een CLB niet verplicht worden. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel, waarbij de verplichting toch geldt:
· bij leerplichtproblemen · bij sommige medische onderzoeken

In sommige leerjaren is de deelname aan het medisch onderzoek verplicht.

In het kleuteronderwijs :

 • 1ste kleuter: gericht consult
 • 2de kleuter: algemeen consult


In het lager onderwijs :

 • 1ste leerjaar: gericht consult
 • 3de leerjaar: gericht consult
 • 5de leerjaar : algemeen consult


De voorziene data worden u door de school tijdig medegedeeld.
Het is belangrijk dat elke leerling deelneemt aan het onderzoek om beginnende aandoeningen of ziekten tijdig te kunnen opsporen of voorkomen. Daarnaast kan er op die manier belangrijke informatie verzameld worden over de algemene gezondheidstoestand van de jongeren.
Indien ouders of leerlingen vanaf 12 jaar niet akkoord gaan, kunnen ze tegen de schoolarts verzet aantekenen en moet een andere (school)arts gekozen worden.Voor meer informatie over deze procedure kan je bij de directeur van het CLB terecht.
(Mevr. Vera Van Heule, bereikbaar op tel. 09 23 50 900)

De CLB-medewerker kan op school ook deelnemen aan verschillende besprekingen waaronder bvb.deze van het zorgteam of van de verschillende klassenraden. Dat gebeurt vooral als deze besprekingen te maken hebben met de begeleiding van leerlingen. Leerrecht en leerplicht is één van de vaste agendapunten op dergelijke vergaderingen.
Een CLB kan niet alle problemen oplossen. Soms moet het centrum op zijn beurt doorverwijzen naar andere, meer gespecialiseerde diensten. De medewerkers van het CLB zullen in elk geval eerst luisteren naar jouw vragen, ze helpen verduidelijken en formuleren. Hiervoor zijn soms wel meerdere gesprekken nodig.

Het multidisciplinair CLB dossier

Toegangsrecht tot het CLB dossier

 1. Van iedere leerling wordt een multidisciplinair dossier aangelegd bij het begeleidend CLB. Dit dossier bevat alle relevante persoonlijke en contextuele gegevens m.b.t. de leerling.

 2. Ouders en/of leerlingen hebben recht op toegang tot dit dossier via begeleide inzage. Hiertoe hanteert het ICLB een aantal procedurele regels die gebaseerd zijn op de bepalingen van het 'Decreet Rechtspositie voor Minderjarigen'.
  Dit recht op toegang gebeurt door de leerling die in staat is tot 'redelijke beoordeling van zijn belangen'.
  De leerling van 12 jaar of ouder wordt vermoed in staat te zijn tot een redelijke beoordeling van zijn belangen. Dergelijke leerling wordt een “bekwame minderjarige” genoemd.
  De algemene regel is dat ouders geen toegang hebben tot het dossier van een bekwame minderjarige. (Met uitzondering van de gegevens die enkel zichzelf betreffen want daar hebben ze toegang toe op basis van de wet verwerking persoonsgegevens.) Uitzonderingen op deze algemene regel kunnen slechts voorkomen mét uitdrukkelijke toestemming van de bekwame minderjarige.
  Een leerling van minder dan 12 jaar wordt vermoed een niet-bekwame minderjarige te zijn.
  In dit geval hebben de ouders recht op toegang tot het CLB dossier.

 3. Het CLB team oordeelt of een leerling in staat is tot een redelijke beoordeling van zijn belangen. Dit gebeurt in overleg met de leerling en zijn ouders. Op deze wijze dient de leeftijd van 12 jaar dus niet als 'absoluut' te worden beschouwd.

 4. Alle bepalingen van het 'Decreet Rechtspositie voor Minderjarigen' kunnen worden geraadpleegd op http://wvg.vlaanderen.be/rechtspositie

Overdracht van het CLB dossier

 1. Bij inschrijving bij de start van het schooljaar, gebeurt de overdracht van het CLB dossier na afloop van een wachttijd van 10 dagen. Deze wachttijd begint te lopen vanaf 1 september van het nieuwe schooljaar.

 2. Bij schoolverandering in de loop van het schooljaar, gebeurt de overdracht eveneens na afloop van een wachttijd van 10 dagen. Deze wachttijd begint te lopen vanaf de inschrijving in de nieuwe school.

 3. Voor het verstrijken van de wachttijd kunnen de ouders of de leerling bij de mandaathouder van het CLB verzet aantekenen tegen deze overdracht. In geval van verzet zal het CLB enkel de verplicht over te dragen gegevens verzenden naar het nieuwe CLB, met name de medische gegevens en de gegevens m.b.t. de leerplicht, samen met een kopie van het verzet.

 4. Bij inschrijving in deze school wordt aan de ouders en de leerling de mogelijkheid geboden te verklaren af te zien van deze wachttijd zodat het CLB-dossier sneller kan overgedragen worden.

Archiefplicht mbt het CLB dossier

Wanneer leerlingen het leerplichtonderwijs verlaten wordt het CLB dossier in het archief van het laatst dienstdoende CLB bewaard tot 10 jaar na de laatste tussenkomst. In elk geval zal een CLB dossier steeds in het archief bewaard worden tot wanneer:

 • de leerling de leeftijd van 25 jaar bereikt (wanneer deze het gewoon onderwijs verliet)
 • de leerling de leeftijd van 30 jaar bereikt (wanneer deze het buitengewoon onderwijs verliet)

 

›› Kalender
›› Brieven
›› Menu
›› Nieuwsbrief
›› Links
›› CLB

 

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes? Meld u zich dan hier aan voor onze nieuwsbrief.

 

 
Afdeling A, Rijselstraat 71, Tel. 050 38 44 71 Fax 050 38 08 86
Afdeling B, Sint-Michielslaan 33, Tel. 050 38 17 65 secretariaat@sbsstmichiels.be