Onze school Informatie Links Fotoboek Contact
 

 

›› ONZE SCHOOL
     Welkomstwoord
     Onze troeven
     Opvoedingsproject
     Team
     CLB
›› PARTICIPATIE
     Ouderraad
     Sportraad/vriendenkring
     Schoolraad
›› SCHOLENGEMEENSCHAP
     Scholengemeenschap

 

 

Opvoedingsproject

De Stedelijke Basisschool van  Sint-Michiels heeft een pluralistisch karakter. Eénieders gezindheid wordt gerespecteerd.

SCHOOLKLIMAAT

Een school met bekwame mensen ten dienste van uw kinderen.

 • Kleuterklassen in beide afdelingen.
 • Gemengd lager onderwijs in alle leerjaren.
 • De toegekende procenten bij de proefwerken zijn een betrouwbare maatstaf.
 • Er wordt nauw samengewerkt met de ouders door de aanwezigheid van een ouderraad, vriendenkring, sportraad en schoolraad.
 • Leerkrachten hebben oog voor de affectieve waarden en sociale achtergronden van het kind en bespreken dit met de ouders, door middel van open-deurdagen, spontane gesprekken, op een naschools initiatief van de school of evaluatiegesprekken. Aan de hand van deze contacten wordt een leerling volg dossier aangelegd om de vorderingen op de voet te kunnen volgen.
 • Alle leerlingen worden maximale kansen aangeboden om zo ieders persoonlijkheid volledig te laten ontplooien.
 • Een goede klas sfeer en positief schoolklimaat is van fundamenteel belang
 • Het is een 'open school' van gemoedelijke samenwerking waar de ouders altijd welkom zijn en weten dat hun opvoedingstaak in vertrouwen voortgezet wordt.
 • Samenwerking met CLB.
 • Regelmatige gesprekken en  oudercontacten om de vorderingen van de leerlingen te bespreken met neerslag in een evaluatierapport uitgedrukt in verwoording en/of punten.
 • Aandacht voor verschillende onderwijsvormen die vooral het kind individueel ondersteunt, zoals : niveaulezen, hoekenwerk, weekpaketten, projectwerk, zorgverbreding, enz…
 • 2 Maandelijkse mededelingen om de ouders op de hoogte te houden van het bruisende leven op school.
 • Alle mogelijke info (brieven) zijn op de website te vinden
 • Jaarlijkse activiteitenkalender om het schoolgebeuren op de voet te kunnen volgen.
 • Een FB pagina van de school /klassen waar de ouders kunnen een kijkje nemen en zo de klas werking een stuk mee volgen.

SITUERING VAN DE ONDERWIJSINSTELLING

Onze school is een basisschool, die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. Het schoolbestuur is het gemeentebestuur van Brugge.

 • Als openbare instelling staat onze school open voor alle kinderen, welke ook de levensopvatting van de ouders is.
 • De vrije keuze van de verschillende  levensbeschouwelijke cursussen  of niet-confessionele zedenleer is gewaarborgd.
 • Het onderwijs dat binnen onze school door de leerkrachten wordt aangeboden, past in het kader van richtlijnen, vastgelegd door het gemeentebestuur in een door haar erkend pedagogisch project.
 • Dit pedagogisch project bepaalt de aard van het onderwijsaanbod binnen onze school.
 • De Stedelijke Basisschool van Sint- Michiels heeft in zijn beide afdelingen een pluralistisch karakter, met respect voor éénieders gezindheid.

FUNDAMENTELE UITGANGSPUNTEN

Openheid

 • De school staat ten dienste van de gemeenschap en staat open voor alle leerplichtige jongeren, ongeacht hun filosofische of ideologische overtuiging, sociale of etnische afkomst, sekse of nationaliteit.
 • Er wordt nauw samengewerkt met de ouders langs de verschillende raden in de school waar de ouders in participeren
 • Regelmatige gesprekken/ oudercontacten om de vorderingen van de leerlingen te bespreken met neerslag in een evaluatierapport.
 • 2 Maandelijkse mededelingen om de ouders op de hoogte te houden van het bruisende leven op school.
 • De Fb pagina van de school/klassen maakt het mogelijk dat ouders de activiteiten binnen de school kunnen mee volgen
 • Dagelijks contact langs agendaplanning en voor de kleuters 'Heen en Weer' schrift (kaft).
 • Door gericht en op gepaste tijdstippen activiteiten in te richten creëren we een open venster naar de lokale gemeenschap toe.

Verscheidenheid

 • De school vertrekt vanuit een positieve erkenning van de verscheidenheid en wil waarden en overtuigingen, die in de gemeenschap leven, onbevoordeeld met elkaar confronteren. We gaan uit van respect en het geloof dat ieder mens gelijkwaardig is. Gelijkwaardigheid houdt ook in dat iedereen gelijke kansen  krijgt ook als dat betekent dat kinderen daardoor een gedifferentieerde behandeling nodig hebbeni
 • Aandacht voor de feesten in de andere culturen.

Democratisch

 • De school is het product van de fundamenteel democratische overtuiging dat verschillende opvattingen over mens en maatschappij in de gemeenschap naast elkaar kunnen bestaan.
 • Inspraak stimuleren langs de kinderraad.
 • Leerlingen uiten hun mening bij verschillende thema’s en leren daarover in debat gaan.

Socialisatie

 • De school leert jongeren leven met anderen en voedt hen op met het doel hen als volwaardige leden te laten deel uit maken van een democratische en pluralistische samenleving.
 • Leerkrachten hebben oog voor de affectieve waarden en sociale achtergronden van het kind en bespreken dit met de ouders. Een leerlingvolgsysteem wordt aangelegd om de vorderingen op de voet te kunnen volgen.
 • Stimuleren van groepswerk, partnerwerk, leren samenwerken met anderen.
 • Preventieve en remediërende aanpak o.a. pest -actieplan

Emancipatie

 • De school kiest voor emancipatorisch onderwijs door alle leerlingen gelijke ontwikkelingskansen te bieden overeenkomstig hun mogelijkheden. Zij wakkert zelfredzaamheid aan door leerlingen mondig en weerbaar te maken.
 • Alle leerlingen worden maximale kansen aangeboden om zo ieders persoonlijkheid volledig te laten ontplooien.
 • Samenwerking met het stedelijk CLB.
 • Mogelijkheid tot inspraak bij het schoolgebeuren langs de kinderraden.
 • In alle klassen worden regelmatig kringgesprekken gehouden (bvb. maken van afspraken, uiten van gevoelens,…).

Totale persoon

 • De school erkent het belang van onderwijs en opvoeding. Zij streeft een harmonische persoonlijkheidsvorming na en hecht evenveel waarde aan kennisverwerving ,kritisch denken, lichamelijke ontwikkeling als aan attitudevorming.
 • Een school waar het kind centraal staat.
 • Een school die aandacht heeft voor de eigen talenten. Het is de bedoeling om deze optimaal te ontplooien.
 • Aandacht voor muzische vorming, aanscherpen van de creativiteit.
 • Aandacht voor attitudes zoals orde, netheid, beleefdheid, respect,…
 • Hanteren van leefsleutels in de klas.

Gelijke kansen

 • De school treedt compenserend op voor kansarme leerlingen door bewust te proberen de gevolgen van een ongelijke sociale positie om te buigen.
 • De Vriendenkring van de school zorgt ervoor dat alle kinderen gelijke kansen krijgen en treedt op wanneer dit nodig blijkt.

Medemens

 • De school voedt op tot respect voor de eigenheid van elk mens. Zij stelt dat de eigen vrijheid niet kan leiden tot de aantasting van de vrijheid van de medemens. Zij stelt dat een gezonde leefomgeving het onvervreemdbare goed is van elkeen.
 • Door middel van een klas- en schoolreglement afdoende afspraken maken samen met de leerlingen.
 • Aandacht voor actiepunten : punt van de maand/week d.m.v. kringgesprekken

Europees

 • De school brengt de leerlingen de gedachte bij van het Europese burgerschap en vraagt aandacht voor het mondiale gebeuren en het multiculturele gemeenschapsleven.
 • Aandacht voor mondiale vorming door flexibel en creatief om te gaan met de actualiteit zowel Europees als in de rest van de wereld.
 • Uitdiepen van de vredesgedachte bij de maatschappelijke vorming.

Mensenrechten en natuur

 • De school draagt de beginselen uit die vervat zijn in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van het Kind, neemt er de verdediging van op. Zij wijst vooroordelen, discriminatie en indoctrinatie van de hand.
 • In de lessen maatschappij komen de projecten mensenrechten, kinderrechten aan bod met aandacht voor het wegwerken van vooroordelen en doorbreken van het rollenpatroon.
 • De school maakt de kinderen ook bewust over het belang van de natuur en stuurt aan op een respectvolle omgang.

DOELEN VAN DE SCHOOL - SCHOOLCONCEPT

Samenhang

 • Geïntegreerd onderwijs.
 • Werken met thema's  en/of projecten (de leergebieden staan in functie hiervan).
 • Concrete aanpassing en invulling van de onderwijstijd.
 • Kleuterklassen in beide afdelingen.
 • Gemengd lager onderwijs in alle leerjaren.
 • Alle klassen werken met een jaar - maand - en weekplanning, waarbij alle aspecten van het onderwijs aan bod komen.
 • Samenwerking tussen de verschillende klasgroepen, soms klasdoorbrekend.

Persoonlijkheidsontwikkeling

 • Streven om bewuste leerlingen te vormen met kritische reflectie op zichzelf en de anderen.
 • De school biedt thematische vormingscontexten aan rond sociale verschillen en achtergronden eigen aan het milieu van de leerlingen.
 • Aandacht voor de actualiteit (kranten - Ipad - radio - internet - enz).
 • Mondiale vorming eigen aan de belangstelling en de interesses van het kind.
 • Aandacht voor zelfcorrectie en zelfanalyse van de eigen attitudehoudingen.

Actief leren

 • De school biedt realistische en betekenisvolle contexten aan die  voldoende uitdagingen bevatten.
 • Het zelfstandig en zelfsturend aspect bevorderen door vaardigheden en denkhandelingen te laten ontwikkelen (leren leren), door bijvoorbeeld kinderen gebruik te laten maken van de Ipad,  hoekenwerk in te schakelen, enz…
 • Vanaf het derde leerjaar begeleidend leren naar proefwerken toe.
 • In de tweede en derde graad :
  • gebruik van een agenda
  • planning
  • projectwerk

Zorgverbreding

 • De school hanteert het kindvolgsysteem  om de verschillen binnen alle domeinen van de persoonlijkheidsontwikkeling te bepalen en aan te geven.
 • De eigen werking wordt via observaties en reflectiemomenten permanent bijgestuurd.
 • De school heeft aandacht voor differentiatievormen.
 • De school stemt het aanbod af op de individuele mogelijkheden zodat de kinderen gemotiveerd zijn en bereid zijn om initiatieven te nemen; dit draagt bij tot een positief zelfbeeld.
 • Aandacht voor remediëringsvormen.
 • De toegekende procenten bij de proefwerken zijn een betrouwbare maatstaf voor het vervolgonderwijs.
 • Samenwerking met externe diensten zoals CLB, logopedisten, enz…
 • Mogelijkheid tot afname van vorderingstesten in het 3de kleuter  en 6de leerjaar (open test naar het vervolgonderwijs).
 • Meermaals overleg met de leerkracht en  de  zorgverantwoordelijken  (o.a. MDO momenten).
 • Differentiatieactiviteiten : hoekenwerk - niveaulezen - doorschuifsystemen - enz…Differentiatie binnen de klasgroepen zowel naar boven als naar onder toe.  Aangepast aan elk individu.

Continue ontwikkelingslijn

 • Opstellen van concrete afspraken i.v.m. terminologie en continuïteit binnen de leergebieden en domeinen op klas- en schoolniveau.
 • Maken van afspraken i.v.m. methodes en didactisch handelen.
 • Ontwikkelen van initiatieven om de overgang tussen kleuter en lager onderwijs, tussen lager en secundair onderwijs vlot te laten verlopen.
 • Overlegmomenten 3de kleuter - 1ste leerjaar : integratiemomenten.
 • Meter/Peter project : integratie 3de kleuter in de lagere school.
 • Structureel lopen de gekozen reken- en taalmethode als een rode draad door de lagere school.

Sportief

 • Turnlessen worden gegeven door gespecialiseerde turnleraren (1u/week) zowel in de kleuterafdelingen als in het lager.
 • Wekelijkse zwemlessen voor leerlingen van 1 tot 4 per klas (½u/week).
 • 2 wekelijkse zwemlessen voor leerlingen van 5 en 6
 • Watergewenning voor de 3de kleuterklas (om de 2 weken).
 • Keurploeg 'Dolfijnen' (wekelijks) voor zwemtraining.
 • Wekelijkse schaatsbeurt in schoolverband.
 • Een zomersportdag met verschillende uitdagingen
 • De school werkt nauw samen met de Stichting Vlaamse Schoolsport (S.V.S.) en neemt deel aan verschillende competities.
 • Eénmaal per jaar wordt een groot sportfeest ingericht voor alle leerlingen.(kleuter en lager)
 • Voor de leerlingen van het lager staat ook een survivalloop op het programma.
 • Vanaf het 3de kleuter deelname aan Dwars door Brugge (na voorbereidende trainingen)
 • Afname van verscheidene sportbrevetten.

Cultureel

 • Bijwonen van film-, muziek- en toneelvoorstellingen (met o.a. de medewerking van de culturele dienst van de Stad Brugge).
 • Bezoek aan kindertentoonstellingen.
 • Natuurwandelingen (met de medewerking van de milieudienst van de Stad Brugge).
 • Inrichten van muzische projecten  in beide afdelingen, gevolgd door een tentoonstelling, een toneelopvoering, dansopvoering,....
 • Vastgelegde bezoeken aan de gemeente bibliotheek
 • Deelname aan de didactische uitstap georganiseerd door de onderwijsdienst van de Stad Brugge, waarbij de laatstejaars hun stad beter leren kennen, maar vooral waarderen.
 • Georganiseerde schoolreizen, zeeklassen, sportklassen, bosklassen, enz…
 • Deelname aan de educatieve projecten van de Brugse musea en dienst cultuur.

nqopvozering
 
Afdeling A, Rijselstraat 71, Tel. 050 38 44 71 Fax 050 38 08 86
Afdeling B, Sint-Michielslaan 33, Tel. 050 38 17 65 secretariaat@sbsstmichiels.be